FernFest 2024June 14 & 15, 2024  |  Fernwood Square

Fernwood’s annual neighbourhood celebration is coming!

We are celebrating 27 years of arts, music, and community! We will be grooving with musicians, performers, food, beer, artists, magic, kid’s zone, face painting, artisan market, games, bubbles, walking tours, silent auction, and more! There is no better place to be to start off the summer on June 14 & 15, 2024. Join us as Fernwood is transformed into a 2-day extravaganza of fun with all your best neighbours and friends! All of Victoria is invited to join us for this free event with activities for all ages during the summer solstice.

Brought to you by Fernwood NRG with the support of our sponsors, volunteers, neighbours, musicians, artisans, silent auction donors, and friends. Thank you to everyone who comes together to make this event possible.

Join us on Facebook!

Find out more:

FernFest Program

FernFest Performers

FernFest Sponsors

Volunteering at FernFest

ArtisanMarket-FernFest-2016

Field of Dreams

Silent Auction

Gallery

ɫniŋəɫ ʔəyʔ x̌čəŋin ɫtə x̌čit ɫtə t̓ᶱə sθx̌éləm sčaɫ əɫtélŋəxʷ skʷéʔ ɫtə sq̓ʷaq̓ʷəʔənəkʷ ʔalʔ šxʷléʔə ɫtə kʷs čéyʔiʔ ʔiʔ hiyasəŋ léʔəs t̓ᶱə éʔləŋ ʔə t̓ᶱə təŋəxʷs ɫtə lək̓ʷəŋən iʔ t̓ᶱə xʷsepsəm əɫtélŋəxʷ – Territory acknowledgement translated by Songhees elder Elmer George.

We gratefully acknowledge that Fernwood, our community where we live, work, play, and host this event, resides on the territory of the Lekwungen peoples, the Songhees, and the Esquimalt Nations.